Cơ quan Bầu cử

Cơ quan Bầu cử tiến hành tất cả các cuộc bầu cử cấp liên bang, tiểu bang, thành phố trong Thành phố Boston. Cơ quan Bầu cử đảm bảo các cuộc bầu cử được quản lý và tiến hành đúng theo luật liên bang, tiểu bang và Thành phố. Cơ quan Bầu cử cũng kiểm soát việc ghi danh của cử tri, bảo vệ đúng đắn tư cách pháp lý của cử tri và quản lý danh sách cư dân hàng năm tại Boston có độ tuổi từ 17 trở lên.

Đăng ký bỏ phiếu

Xin vui lòng sử dụng tìm kiếm đăng ký cử tri để tìm địa điểm bỏ phiếu của

Hoàn thành danh sách các địa điểm bỏ phiếu của phường và khu vực bầu cử ở định dạng PDF