Ghi danh Bỏ phiếu

Đơn Ghi danh Cử tri


Để ghi danh bỏ phiếu trong bất kỳ cuộc bầu cử sắp tới nào tại tiểu bang Massachusetts (hoặc để thực hiện thay đổi đảng, địa chỉ, tên, v.v...ghi trong hồ sơ ghi danh), quý vị phải gửi đơn tính theo dấu bưu điện 20 ngày trước ngày bầu cử. Hãy xem trang chủ của Cơ quan Bầu cử để biết thêm thông tin về hạn cuối cụ thể cho các đợt bầu cử sắp tới.

Quý vị có thể tải xuống và in Đơn Ghi danh Cử tri toàn quốc gởi qua Bưu điện, hoàn thành đơn và gửi trước hạn cuối.*Đây là mẫu đơn duy nhất được Tiểu bang Massachusetts chấp nhận khi mẫu đơn này được tải xuống và in ra từ máy tính cá nhân. 

Các cư dân Boston cần gửi mẫu đơn hoàn chỉnh tới:

City of Boston Election Department
City Hall, Room 241
Boston, MA 02201

Cư dân của các thành phố hoặc các tiểu bang khác cần gửi mẫu đơn hoàn chỉnh theo chỉ dẫn có trong phần hướng dẫn của mẫu đơn được tải xuống.

Đơn xin Phiếu bầu Vắng mặt

Nếu quý vị muốn bầu cử theo cách bỏ phiếu kín vắng mặt, quý vị nên tải xuống Đơn xin Phiếu bầu Vắng mặt, hoàn thành và gửi đơn trước hạn cuối.


Lưu ý: Một thành viên gia đình của người đủ điều kiện bỏ phiếu kín vắng mặt có thể nộp đơn theo cùng cách này thay cho quý vị. Tải xuống và sử dụng mẫu đơn dưới đây.

Cư dân Boston cần gửi mẫu đơn hoàn chỉnh tới:

City of Boston Election Department
City Hall, Room 241
Boston, MA 02201

Cư dân của các thành phố hoặc các tiểu bang khác cần gửi mẫu đơn hoàn chỉnh theo chỉ dẫn có trong phần hướng dẫn của mẫu đơn được tải xuống.

Announcements

  • Giờ bầu cử

    Các điểm bầu cử mở cửa từ 7:00 sáng tới 8:00 tối. Nếu quý vị có câu hỏi nào, hãy gọi cho Cơ quan Bầu cử Boston theo số 617-635-3767 và chúng tôi sẽ vui lòng trợ giúp quý vị.

Dịch vụ trực tuyến