Danh sách Cư dân Hàng năm

Mỗi năm Thành phố Boston lại tiến hành điều tra dân số trên tất cả các cư dâń ở độ tuổi 17 trở lên theo yêu cầu của luật tiểu bang (M.G.L CH. 51 SEC. 4). Thông tin này rất cần thiết để bảo vệ quyền bỏ phiếu của quý vị và cung cấp các dịch vụ cấp thành phố tốt hơn. Hãy dành một phút để đọc hướng dẫn sau trước khi gửi thông tin qua mạng.

  1. Mẫu đơn này dành cho các cá nhân từ 17 tuổi trở lên sống ở Thành phố Boston.

  2. Quý vị chỉ có thể gửi thông tin cho một cá nhân tại một thời điểm. Quý vị phải lặp lại quy trình này để gửi thêm thông tin.

  3. Kiểm tra tất cả thông tin xem chính xác không. Một số thông tin bắt buộc phải điền thì mới xử lý được.

  4. Mẫu đơn này không ghi danh tham gia bầu cử cho quý vị. Nếu quý vị muốn ghi danh tham gia bầu cử hãy nhấp vào liên kết "Mẫu đơn Ghi danh Cử tri" phía bên trái hoặc gọi theo số 617-635-3767 và bạn có thể yêu cầu gửi mẫu đơn ghi danh cử tri qua thư cho quý vị.

Để gửi thông tin, quý vị có thể:

Dịch vụ trực tuyến