City of Boston
 
 
Copyright

Translation Disclaimer

Bạn muốn đọc tin túc của thành phố bằng tiếng Việt qua mạng www.cityofboston.gov, xin lủu ý nhủ sau:

Các chuyển ngủ̃ bằng tiếng Việt qua máy điện tín đôi khi không bảo đảm đúng mẫu tụ và xác nghĩa lắm. Vì thế, nhũng tin túc thành phố đủa ra qua mạng bằng tiếng Việt, nếu bạn đọc còn thắc mắc, xin vui lòng liên lạc văn phòng Thị Truỏng tại số 617-635-3485 đế đuọc giải đáp. Văn phòng Thị Truỏng thuòng có nguòi thông dịch giúp bạn khi cần thiết.

Văn phòng Bầu củ “Election Department” và Văn phòng Thị Truỏng Nguòi Boston Mói “Mayor’s Office of New Bostonian” muốn đáp úng tất cả củ dân trong thành phố đọc các thú tiếng khác nhau trên mạng, nhủ tiếng Việt Nam. Gần 5,000 mạng bằng tiếng Việt phục vụ trên mạng, vùa mau chóng, tiện lọi và không nhiều chi phí.


Select a Language:

|
Search:
Related Links
Get Adobe Reader
Many forms are available in PDF format. To view and print in PDF format, you must download and install the reader.

Get Adobe Reader
 
Text Size: XX-Small Font Size X-Small Font Size Small Font Size

     
Privacy & Security Divider © City of Boston